مرکز نوآوری اجتماعی سلام

Salam Social Innovation Center

خلاصه فصل اول کتاب قدرت نوآوری اجتماعی
1397/06/03

عکس خلاصه  فصل اول کتاب قدرت نوآوری اجتماعی

خلاصه فصل اول کتاب قدرت نوآوری اجتماعی

نویسنده: استفان گلداسمیت

مترجم: دکتر علی اصغر سعدآبادی. حسین افتخاری

 

 

مقدمه

چرا باید به فکر  را چاره بیافتیم؟

تعداد شهروندانی که در سال 2008 ذر فقر زندگی میکنند، تقریبا 40 میلیون آمریکایی (13 درصد در سال 2008 در مقایسه با 12.5 درصد در سال 2007 )

بالاترین نرخ فارغالتحصیلی از دبیرستان برای دانشآموزان رنگین پوست در شهرهای ما تنها به میزان 33 درصد است و به طرز وحشتناکی بیش از 60 درصد از مردان آفریقایی - آمریکاییتبار که از دبیرستان اخراج شدهاند، بالاخره روزی سر از زندان در آوردهاند.

تعداد کودکان سرراهی، که بسیاری مورد تجاوز و یا بیتوجهی قرار گرفتهاند در حال حاضر به یک میلیوننفر در سال رسیدهاست.

 

باید تلاشهای کشور مجددا ساماندهیشده و گسترش یابد. امروزه شهرها هیچنردبانی برای گذر به طبقهی میانی نمیسازند. متاسفانه تا به امروز بسیاری از راهحلهای ما یا وضع را بدتر کردهاند و یا قطعا نتوانستهاند مشکل را کمتر کنند.

 

سوال واقعی نباید این باشد که آیا دولت باید در بالا کشیدن افرادی مه «سرنوشت، آنها را فراموشکرده» مشارکتکند، بلکه سوال باید این باشد که دولت چگونه در این کار مشارکت کند. به مقیاس رساندن نوآوریهای اجتماعی نیاز به سرمایهی مخاطرهآمیز بیشتری خواهد داشت؛ همچنین مستلزم تغییر هدف اختصاص دلارهای دولتی میباشد. علاوه بر این دولت دلارهای مالیات دهندگان را صرف خدمات مستقیم «یک سایز برای همه» میکند که متاسفانه رو به شکست است.

 

مشکل اساسی کار دولت این است که اغلب نتایح ضعیف را تحمل میکنند و ندانسته شکست را پوششمیدهند. علت آن را میتوان سیستم خدمات دولت که تحت سلطهی بودجهی دولت و مقررات آن قرار دارد و اغلب عاری از انتخاب و رقابت شهروندان است دانست. ما باید کمک به جامعه را از طریق کارآفرینان مدنی فعال در شبکههای اجتماعی متراکم انجام دهیم.

 

فصل 1  - جرقهی پیشرفت مدنی

هدف این فصل: عنوان کردن مشکل و معرفی پتانسیل کارآفرینان مدنی

 

حالا وقت آن شده است که از هر دلار از منابع عمومی و خیریهی در دسترس، در جهت بهترین نتیجههای اجتماعی ممکن بهره ببریم. و راهحل آن استفاده از کارافرینان اجتماعی است.

 

کارآفرین اجتماعی کیست؟

تعریف اول:

کسانی که از طریق الهام، خلاقیت، اقدام مستقیم، و شجاعت یک «تعادل حالت پایا» را شناسایی میکنند و سپس به چالش میکشند. «کارآفرینان اجتماعی» میگویند.

 

تعریف دوم:

کمک به جوامع برای توسعه و سازماندهی داراییهای اقتصادیشان و ایجاد روابط مولد و منعطف در میان بخشهای دولتی،خصوصی و مدنی.

 

 

ویژگیکارآفرینان مدنی:

                •              اشتیاق دارند

                •              مدلهای کسب و کار موفق را میشناسند.

                •              تمرکز بر نتایج دارند.

                •              انتظارات بالا برای خود و مشتریان ترویج میکنند

 

 

ایدههای بسیار پیشرفت کم (آسیبشناسی فرآیند)

چرا ما درگیر سیستمهای تثبیتشدهای در شبکهی تامین اجتماعی هستیم که عملکرد تامینکنندگان، سرمایهگذاران دولتی و خیریه، طرفداران و گروههای ذینفع ضعیف است؟

 

دلیل اول: بازارهای سرمایهغیرمنطقی

مطالعات انجام شده میگویند بزرگترین مانع پیشرفت کارآفرینان مدنی این است که تامینکنندگان مالی براساس « افقهای زمانی کوتاهمدت» تصمیمگیری میکنند و بیشتر مجذوب «نوآوری جدید» میشوند و نه روشهای کاربردی. در یک جمله« آنها لزوما به دنبال روشی برای تغییر پیچیدهی سیستمی نیستند». سیاست و بوروکراسی نقش عمدهای در این دارند که چه کسی دریافتکنندهی بودجهی عمومی کشور است.

مثلث آهنین که جلوی فعالیت آنها را میگیرد: «بوروکراتهای دولتی، سیاستمداران و تامینکنندگان مالی» میباشند.

 

دلیل دوم: استانداردهای ضعیف و سردرگمی علی

پاسخهای بههم پیوستهی بسیاری که به مسائل مشابه دادهمیشود، جوامع را به این نتیجه میرساند که مسئول دانستن هر کدام از. سازمانها برای نتایج، امری دشوار است؛ چرا که هیچ کس شکست را برعهده نمیگیرد.

 

دلیل سوم: راهحلهای عمودی برای مشکلات افقی

ما نمیتوانیم مشکلات موازی پیچیده را با راهحل. های‌«دستوری» بالا به پایین حل کنیم.

 

دلیل چهار: نفرین حرفهایگری

این ایده که تنها چند مسئول برنامهی باهوش میتوانند یک راهحل را طراحی کنند و سپس یک سری از قراردادها را صادر کنند که با مجموعهای از قوانین مدیریت میشود، مقصود مشارکت مدنی و حل مشکلات جامعه را به طول کامل نادیده میگیرد.

ما نیاز داریم سیستمهای تولید اجتماعی را به روی مردم باز کنیم و آنها را در طرق واقعی و اساسی به کار گیریم که میزان بالاتری از داراییهای جامعه و شبکههای اجتماعی را برای ایجاد تغییرات درگیر کند.

 

 

دلیل پنجم: عدم استقبال ] ( Not invented Here) به معنای خارجی بودن است [

یک کارآفرین بلندپرواز ملی که میخواهد یک روش موفقیتامیز  و آزموده شده را برای یک جامعهی جدید استفاده کند،با مانع دیگری روبرو است. قوانین و رویههای تدارک دولت، اغلب ارجحیت را به تامینکنندگان محلی میدهند.

یک کارآفرین مدنی دانش ضمنی نوآوریاش را دارد و یک شهردار یا رهبر مدنی دانش ضمنی جامعه را دارد، اما هر دوی اینها داستههای یکدیگر را فقط به صورت ضمنی درک میکنند.این شکاف متقابل به اشتباه باعث افزایش اعتماد به نفس طرفین میشود.

 

 

کارآفرینی مدنی به منزلهی یک راهحل

رهبرانی که در این کتبا از اآنها نامی آورده شده، به جای اینکه در مواجهه با عمق بوروکراسی دولت و سیستمهای تولید اجتماعی متحجر، دچار ناامیدی شوند، به مشکلات به منزلهی فرصتهایی برای موفقیت نگاهکردهاند. کارآفرینان مدنی، سعی دارند راهحلهای موثر خود را تا مقیاسی ارتقا دهند که سبب تغییر سیستمی شوند. پیشرفتهای اجتماعی مستلزم این است که آنها بر موانع داهلی غلبه کنند تا سیستمهای ارائه خدماتی را که در آن فعالند، متحول کنند.

دیدگاه ما از سیستمتولید اجتماعی در یک جامعهی معمولی در شکل «چرخهی تغییر اجتماعی» نشان داده شده است.

نقش دولت

دولت میتواند نقش یک متحد قدرتمند و یا مانع اصلی را در تلاش برای ایجاد تغییرات بزرگ اجرا کند. دولت کنترل حوزههای پاسخهای را در دست گیرند :

            1. در برنامهها سرمایهگذاری کند

            2. تامینکنندگان را هماهنگ کند.

            3. اعتبارات را تغیین میکند و

            4. تصمیم میگیرد که کدامسازمانهای واجد شرایط ارائهی خدمات هستند

 قدرت نوآوری اجتماعی

نویسنده: استفان گلداسمیت

مترجم: دکتر علی اصغر سعدآبادی. حسین افتخاری

 

 

معرفی کتاب قدرت نوآوری اجتماعی

 


استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز نوآوری اجتماعی سلام می‌باشد.

Copyright © 2014 - 2020